Het kan zijn dat je kind niet genoeg heeft aan de lesstof en de ondersteuning die op scholen geboden wordt. Bijvoorbeeld omdat leren lastig of juist te makkelijk is. De school kan dan passend onderwijs bieden. Als passend onderwijs niet voldoende ondersteuning geeft? Dan kan speciaal onderwijs helpen.

Basisondersteuning en passend onderwijs

Basisondersteuning wordt op iedere school geboden. Het kan per regio verschillen wat er onder de basisondersteuning van de school valt. Je kunt dit vinden in het schoolondersteuningsprofiel, dat elke school heeft opgesteld. Kinderen met dyslexie en dyscalculie krijgen meestal ondersteuning binnen de basisondersteuning.

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs wordt geregeld voor leerlingen die extra hulp en ondersteuning nodig hebben, zoals extra begeleiding of aangepast lesmateriaal. Passend onderwijs is geen schooltype, je kind gaat dus niet ‘naar het passend onderwijs’. Alle kinderen hebben, als dit nodig is, recht op passend onderwijs. Dit zijn niet alleen kinderen die problemen hebben met leren. Maar ook kinderen die bijvoorbeeld hoogbegaafd zijn of een lichamelijke beperking hebben.

Soorten passend onderwijs

Scholen werken samen in samenwerkingsverbanden. In een samenwerkingsverband maken de scholen afspraken met elkaar. Afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat elke leerling onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. De ene school binnen het samenwerkingsverband kan zich bijvoorbeeld specialiseren in onderwijs voor kinderen met leerproblemen. Een andere school zorgt voor extra ondersteuning voor kinderen met autisme. En weer een andere school heeft een aparte klas voor hoogbegaafde leerlingen.

Door beter samen te werken kunnen scholen dus zorgen dat alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, ook ondersteuning krijgen. Bovendien zijn scholen verplicht om hiervoor te zorgen. Lees meer over deze zorgplicht op Oudersenonderwijs.nl.

Speciaal basisonderwijs

Als de ondersteuning op een gewone school voor jouw kind niet voldoende is, dan kan speciaal basisonderwijs soms een oplossing zijn. Hier zijn de groepen kleiner en is er daardoor meer tijd en aandacht voor je kind.

Kijk voor meer informatie over speciaal basisonderwijs op Oudersenonderwijs.nl.

Speciaal onderwijs

Als je kind een zwaardere ondersteuningsbehoefte heeft, bijvoorbeeld als er sprake is van een beperking, ziekte of stoornis, kan het naar het speciaal onderwijs. Daarvoor heeft je kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband.

Kijk voor meer informatie over speciaal onderwijs op Oudersenonderwijs.nl.