GGD Zaanstreek-Waterland voert veel werkzaamheden van het Centrum Jong voor jeugd en gezin uit. Daarom geldt het privacyreglement van de GGD.

1. Privacyreglement

Privacyreglement GGD Zaanstreek-Waterland

GGD Zaanstreek-Waterland vraagt van al haar cliënten persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, woonplaats of gegevens over uw kinderen. Soms vragen we uitgebreidere informatie, bijvoorbeeld over uw (gezins)situatie of om medische gegevens. Deze persoonsgegevens komen in een (elektronisch) dossier, samen met andere informatie die GGD Zaanstreek-Waterland van u heeft. Deze persoonsgegevens worden gebruiken we om goede zorg en hulp te kunnen geven aan u of uw kind. Ook kan het voorkomen dat we de gegevens, geanonimiseerd, gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden of dat we u vragen om mee te werken aan een wetenschappelijk onderzoek, zoals een gezondheidsenquête.

GGD Zaanstreek-Waterland volgt nauwgezet de bepalingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en specifieke wetgeving. De AVG vereist dat we behoorlijk en zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Hoe er in de verschillende situaties met uw persoonsgegevens wordt omgegaan is opgenomen in het privacyreglement van GGD Zaanstreek-Waterland. Ook kunt u meer informatie vinden op de website van GGD Zaantreek-Waterland.

Uw rechten

Wanneer GGD Zaanstreek-Waterland over uw persoonsgegevens beschikt, heeft u een aantal rechten. U kunt uw gegevens inzien door een afschrift van het dossier op te vragen. Als u vindt dat gegevens in uw dossier onjuist, onvolledig of onnodig zijn, kunt u ons vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. GGD Zaanstreek-Waterland zal uw verzoek honoreren, tenzij dit ten koste gaat van de privacybelangen van een ander.

Als u een kopie van uw dossier wenst, dan wel correcties en/of aanvulling, vernietiging van of afscherming van gegevens wenst in uw dossier, dan verzoeken wij u dit schriftelijk in te dienen. U kunt uw verzoek indienen bij GGD Zaanstreek-Waterland, Postbus 2056, 1500 GB Zaandam t.n.v. de directeur of per e-mail aan juridischezaken@ggdzw.nl. Bij dit verzoek dient u een veilige kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Voor meer informatie over het veilig versturen van een kopie van het legimitatiebewijs verwijzen wij u graag naar de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs. We gebruiken een kopie van het legitimatiebewijs uitsluitend om uw identiteit te controleren en bewaren de kopie niet.

U ontvangt binnen één maand een antwoord. In uitzonderingsgevallen kan deze termijn worden verlengd met twee maanden. Indien uw verzoek om een kopie van het dossier wordt gehonoreerd, kunt u het dossier op vertoon van uw legitimatiebewijs ophalen op één van onze locaties.

Klachten

GGD Zaanstreek-Waterland zal alles in het werk stellen om uw privacy te beschermen. Mocht er desondanks toch iets misgaan, laat het ons dan s.v.p. schriftelijk weten. Wanneer u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, is het mogelijk een klacht bij ons in te dienen. GGD Zaanstreek-Waterland behandelt uw klacht intern en u ontvangt daarvan zo spoedig mogelijk bericht.

2. Privacy op de website centrumjong.nl

Verstrekte informatie via digitaal formulier

Informatie die een bezoekers van de website centrum jong.nl per digitaal formulier verstrekt (bijvoorbeeld ten behoeve van een aanvraag/melding), gebruikt GGD Zaanstreek-Waterland uitsluitend voor het doel waarvoor het is verkregen. Voordat het systeem een digitaal formulier  verzendt en daarmee gegevens definitief opslaat en verwerkt, vraagt het hiervoor toestemming van de bezoeker.

Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes tekst die informatie bevatten over het bezoek van de website. Wij gebruiken deze cookies uitsluitend om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. GGD Zaanstreek-Waterland gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. GGD Zaanstreek-Waterland kan deze cookies niet herleiden tot een pc of individu, verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens en gebruikt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden.

3. Vragen over privacybeleid

GGD Zaanstreek-Waterland kan haar privacyreglement en privacybeleid voor de website centrumjong.nl wijzigen. Vragen over privacy kunt u richten aan GGD Zaanstreek-Waterland, Functionaris gegevensbescherming via fg@ggdzw.nl.